Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22

V roce 2021 MČ Praha 11 spouští ve spolupráci s hl. městem Praha pilotní projekt elektronický systém zápisů do základních škol.

Generování žádostí o přijetí na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do základních škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou dle doporučení MŠMT v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 a organizace bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) – podrobné informace na webových stránkách jednotlivých ZŠ.

Pro příjem žádostí v ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 je určen termín 7. a 8. dubna 2021. Pokud v tomto období budete mít nařízenou karanténu či izolaci, stejně tak nelze vyloučit např. omezený provoz vaší ZŠ, lze pro příjem žádostí využít termín od 1. do 30. dubna 2021.

Vygenerovanou žádost mohou zákonní zástupci doručit do vybrané školy následujícími způsoby:

• do datové schránky školy

• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

• osobním podáním ve škole

Jestliže zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Informace jednotlivých ZŠ k zápisům: 

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782  http://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684  http://www.donovalskazs.cz/predskolaci/
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57  http://skola.zskv.cz/
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 http://www.zskaterinky.cz/index.php/zapis-do-1-tridy/
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 https://www.kvetnak.cz/cz/zapisy-do-1-trid
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  https://www.zsmendelova.cz/web/novinky/zapis-zaku-do-prvnich-trid-probiha-od-1-do-30-dubna-2021.6
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594  https://www.zsmikulova.cz/predskolaci/
Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022  https://www.zsposepneho.cz/zaci/zapis-do-1-trid
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674  http://zsmilicov.cz/pro-prvnaky/informace-k-zapisu/

 

Zápis do 1. tříd základních škol – elektronický systém zápisů

Upozorňujeme, že celý proces zápisu do ZŠ se bude řídit aktuální pandemickou situací a doporučeními MŠMT, a proto může dojít ke drobným změnám v procesu.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2021

 • Otevření aplikace pro seznámení 24. března 2021 na adrese https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
 • Generování žádostí o přijetí na výše uvedené adrese možná až od 1. dubna 2021
 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat (v případě podávání žádosti datovou schránkou stačí uložení elektronické verze).
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. 

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech zápisu 7. a 8. dubna 2021, obrátit přímo na ZŠ, kde Vám s přihláškou pomohou.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková,  po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické (267 902 325, 775 859 285) domluvě.


2. Příjem vyplněných žádostí v ZŠ ve dnech 7. – 8. dubna 2021 

Do zvolené základní školy odevzdejte či zašlete vyplněnou žádost s číselným identifikátorem uvedeným v horním rohu žádosti. Pokud máte z nějakého důvodu na vygenerovaných žádostech různý číselný identifikátor, tak do zvolených základních škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číselným identifikátorem.

Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené základní školy.

Při podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá: 

 • řádně vyplněnou žádost,
 • rodný list dítěte, – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze doručit v souladu s ustanovením  § 37 odst. 4, zákona 500/2004 Sb., správní řád.

   Dítě můžete přihlásit i do více základních škol.

  Při převzetí žádosti v základní škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

  V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem (kou) školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

3. Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu

V tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené základní školy.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na tomto webovém portálu.

Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na tomto webovém portálu, případně na webu příslušné základní školy či na vývěsce příslušné školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

 

4. Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí 

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html 

Dále většina základních škol upřednostňuje dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává   (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

Kritéria jednotlivých základních škol jsou zveřejněna na jejich webových stránkách. 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Sledujte, prosím, informace na webových stránkách Vámi zvolených základních škol.