bezpečný, jednodušší, transparentní

V roce 2020 MČ Praha 11 spustila a prověřila jako první v hl. městě Praze elektronický systém zápisů.

V tomto úspěšném projektu pokračujeme.

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

 

 

Jak na to? Zápis krok po kroku:

 

1. Výdej – generování přihlášek  na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu  – cca od 2.5.

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte
  (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Přihlášku vytisknete sami doma a nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat .
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost.
 • Pro letošní rok neopomeňte doložit řádné očkování dítěte – jako doklad o řádném očkování dítěte slouží buď potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte nebo vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky. Povinnost doložení řádného očkování dítěte se netýká dětí, které budou od 01. 09. plnit povinné předškolní vzdělávání. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy v letošním roce dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech, které jednotlivé mateřské školy uveřejnily na svých webových, obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomohou.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343.


2. Příjem přihlášek   cca 9. – 10. 05.

Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

„Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“

V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol.

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Podrobné informace najdete na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí Vašeho dítěte.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/kou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zašle zákonný zástupce:

 • žádost o přijetí do MŠ,
 • doložení řádného očkování dítěte (potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte  nebo vyplněný a potvrzený evidenční list lékařem),
 • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou,
 • osobní podání v MŠ dle pokynů jednotlivých mateřských škol

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je třeba prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

 

3. Přijímací řízení – cca od 02. 06.

 •  Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách jednotlivých MŠ.

 •   Po celou dobu této fáze můžete na níže uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

 

4. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání

Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

Věková skupina

 • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 • čtyřletí: 30 bodů
 • tříletí: 20 bodů
 • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. příslušného roku do 31. 12. příslušného roku: 10 bodů
 • ostatní dvouletí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 •  

  za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31. 08.: 0.02 bod

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 08. pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku  dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce příslušného roku, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

 

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.
 
Sledujte, prosím, informace na webových stránkách Vámi zvolených mateřských škol.