Information on Admission to Primary and Nursery Schools in Prague 11

Информация о приеме в начальные школы и детские сады в Праге 11

Інформація щодо зарахування дітей до початкових шкіл і дитячих садків у Празі 11

Information on Admission to Primary and Nursery Schools in Prague 11

Thông tin tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo ở Prague 11

Informace přijímání do mateřských škol na Praze 11

Co je předškolní vzdělávání?

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Povinná předškolní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Přehled škol je uveřejněný zde: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápis do mateřské školy a průběh přijímacího řízení

Zápis se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Zákonný zástupce dítěte s trvalým pobytem na území MČ Praha 11 může zvolit libovolnou mateřskou školu na Praze 11 a přihlášku lze podat do více MŠ.

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Zákonný zástupce spolu s přihláškou předkládá i potvrzení od lékaře.

Ředitel školy žádost přijme a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel mateřské školy v kritériích pro přijímání dětí, zveřejňuje též počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace.

V případě přistěhování v průběhu školního roku zákonný zástupce dítěte kontaktuje ředitele MŠ a dohodne přijetí dítěte do MŠ dle kapacitní možnosti.

Informace k přijímání lze získat i na webu MČ Praha 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ a  na odboru školství ÚMČ Praha 11: ondrakovaT@praha11.cz

Informace přijímání do základních  škol na Praze 11

Co je povinná školní docházka?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Přehled škol je uveřejněn na: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

Povinnosti zákonného zástupce (rodiče)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce podá přihlášku do základní školy, která je spádovou dle místa trvalého bydliště dítěte. Zákonný zástupce může zvolit i jinou ZŠ než spádovou. Spádové oblasti jsou dané vyhláškou o školských obvodech základních škol – část týkající se městské části Praha 11 je zveřejněna na: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

K zápisu do základní školy je třeba přinést (či jinak prokazatelně doručit) vyplněnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců (na webových stránkách jednotlivých škol), rodný list dítěte k nahlédnutí a doklad o trvalém pobytu.

K žádosti o odklad povinné školní docházky musí být připojeny tyto doklady:

  1. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě odkladu školní docházky je možné využít přípravných tříd v ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ a MŠ Chodov, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošepného nám.

V případě přistěhování v průběhu školního roku zákonný zástupce dítěte kontaktuje ředitele spádové ZŠ (může zvolit i jinou ZŠ než spádovou) a dohodne přijetí dítěte do školy.

Informace k přijímání lze získat i na webu MČ Praha 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ a  na odboru školství ÚMČ Praha 11: vlckovaL@praha11.cz

Information on Admission to Nursery Schools in Prague 11

What is preschool education?

Preschool education is intended for children aged usually from 3 to 6. Compulsory preschool education begins at the beginning of the school year following the day on which the child reaches the age of five. An overview of schools is published here: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

The condition for the admission of a child is that he or she undergoes the prescribed regular vaccinations. This condition does not apply to a child who is applying for compulsory pre-school education.

Enrolment in a nursery school and the course of the admission procedure

Registration takes place between 2 May and 16 May. The date and place of enrolment are set by the principal of the nursery school and published in the manner usual at the place.

The legal guardian of a child with permanent residence in the district of Prague 11 can choose any kindergarten in Prague 11 and the application can be submitted to more than one nursery school.

When submitting the application and during the administrative proceedings, the responsible employee of the nursery school is entitled to request the child’s birth certificate, identity card of the legal guardian, proof of the child’s permanent residence (if different from the permanent residence of his/her legal guardians). The legal guardian submits a certificate from the doctor together with the application.

The school principal accepts the application and, according to the set criteria and capacity possibilities, decides whether or not to accept the child into nursery school. Further conditions for admission are set by the principal of the nursery school as part of the criteria for admission of children published together with the number of enrolment vacancies in the nursery school and specific, more detailed information.

In the event of immigration during the school year, the child’s legal guardian contacts the principal of a nursery school who agrees to admit the child to the nursery school based on its capacity.

Information for admission can also be obtained on the website of the district of Prague 11: https://www.praha11.cz/en/mestska-cast/skolstvi/ and at the Department of Education of the district of Prague 11: ondrakovaT@praha11.cz

 

Information on Admission to Primary Schools in Prague 11

What is the compulsory education?

Compulsory education begins at the beginning of the school year following the day on which the child reaches the age of six, unless a deferment is granted. An overview of schools is published at: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

Duties of a legal guardian (parent)

The legal guardian is obliged to register the child for compulsory education in the period from 1 April to 30 April of the calendar year in which the child is to start compulsory education.

The legal guardian submits an application to the primary school, which is in the catchment area where the child has permanent residence. The legal guardian may also choose a primary school other than the one within the catchment area. The catchment areas are given by the Decree on School Districts of Primary Schools – the part concerning the district of Prague 11 is published on: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

 In order to enrol in a primary school, it is necessary to bring (or otherwise demonstrably deliver) a completed application for admission with the handwritten signatures of legal guardians (published on the websites of individual schools), the child’s birth certificate for inspection and proof of permanent residence.

The application for deferment of compulsory education must be accompanied by the following documents:

  1. recommendation of the relevant school counselling facility (pedagogical and psychological counselling centre (PPP) or special education          centre (SPC))
  2. recommendation of a specialist doctor or clinical psychologist.

In case of deferment of compulsory education, it is possible to attend preparatory classes in the elementary school ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ a MŠ Chodov, ZŠ Mikulova and ZŠ Pošepného nám.

In the event of immigration during the school year, the child’s legal guardian contacts the headmaster of the catchment primary school (he/she may also choose other primary school than the catchment primary school) and they agree on the child’s admission to the school.

Information for admission can also be obtained on the website of the district of Prague 11: https://www.praha11.cz/en/mestska-cast/skolstvi/ and at the Department of Education of the district of Prague 11: vlckovaL@praha11.cz.

 

Информация о приеме в  детские сады в Праге 11

Что такое дошкольное образование?

 Дошкольное образование предназначено, как правило, для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Обязательное посещение дошкольного образовательного учреждения начинается с начала школьного года, который следует после дня, когда ребенку исполнится пять лет. Список детских садов опубликован здесь: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Условием для приема ребенка является наличие у ребенка всех установленных регулярных прививок. Это условие не распространяется на ребенка, который  зачисляется на обязательное дошкольное образование.  

Запись в детский сад и процедура приема

 Запись проводится в период со 2 мая по 16 мая. Срок и место записи устанавливает директор детского сада и опубликовывает его способом, привычным для данного места.

Законный представитель ребенка с местом постоянного проживания на территории городской части Прага 11 может выбрать любой детский сад в районе Прага 11 и может подать заявление в несколько детских садов.

При подаче заявления и в течение процедуры приема ответственный работник детского сада имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, гражданский паспорт его законного представителя, документ, подтверждающий место постоянного проживания ребенка (в случае, если оно отличается от места постоянного проживания законных представителей). Законный представитель вместе с заявлением предъявляет и справку от врача.

Директор детского сада примет заявление и согласно установленным критериям и наличию свободных мест примет решение о приеме или отказе в приеме ребенка в детский сад. Дальнейшие условия для приема устанавливает директор детского сада согласно критериям приема детей, публикует информацию о количестве свободных мест в детском саду для приема, а также конкретную более подробную информацию.

 В случае переезда в течение школьного года законный представитель ребенка свяжется с директором детского сада и договорится о приеме ребенка в детский сад при наличии свободных мест.

 Информацию о приеме также можно найти на сайте администрации городской части Прага 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ и на сайте Департамента образования администрации городской части Прага 11: ondrakovaT@praha11.cz.

Информация о приеме в начальные школы в Праге 11

Что такое обязательное школьное образование?

 Обязательное школьное образование начинается с начала школьного года, который следует за днем, когда ребенок достигнет возраста шести лет, если ему не разрешена отсрочка. Список школ указан на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

 Обязанности законного представителя (родителя)

 Законный представитель обязан подать заявление для приема ребенка в школу в период с 1 апреля до 30 апреля календарного года, в котором ребенок должен начать посещать школу.

Законный представитель подаст заявление в начальную школу, которая обслуживает  территорию, где находится место постоянного проживания ребенка. Законный представитель может выбрать другую начальную школу, не относящуюся к месту постоянного проживания ребенка. Районы, к которым закреплены школы, определены в постановлении о школьных округах для начальных школ – часть, касающаяся городской части Прага 11 опубликована на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

 Для записи в начальную школу нужно принести (или иным способом доказуемо доставить) заполненное заявление о приеме с собственноручными подписями законных представителей (формуляр заявления размещается на сайтах отдельных школ), свидетельство о рождении ребенка для ознакомления и документ, подтверждающий факт постоянного проживания.

К заявлению об отсрочке обязательного школьного образования должны быть предложены следующие документы:

  1. рекомендации соответствующего школьного консультационного учреждения: образовательно-психологической консультации (PPP) или центра специального образования (SPC)
  2. рекомендация врача-специалиста или клинического психолога.

В случае отсрочки посещения школы можно воспользоваться услугами подготовительных классов в Начальной школе на ул. Ке Катержинкам, Начальной школе на ул. Кветневого витезстви, Начальной школы и детского сада Ходов, Начальной школы на ул. Микулова и Начальной школы на пл. Пошепнего.

В случае переезда в течение учебного года законный представитель ребенка свяжется с директором начальной школы, обслуживающей территорию, где находится место постоянного проживания ребенка, (может выбрать иную начальную школу) и договорится о приеме ребенка в школу.  

Информацию о приеме также можно найти на сайте администрации городской части Прага 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ и на сайте Департамента образования  администрации городской части Прага 11: vlckovaL@praha11.cz

Інформація щодо зарахування дітей до дитячих садків у Празі 11

Що таке дошкільна освіта?

Дошкільна освіта призначена зазвичай для дітей у віці від 3 до 6 років. Обов’язкові відвідини дошкільної освітньої установи починаються з початку навчального року, який слідує після дня, коли дитині виповниться п’ять років.  Список дитячих садів опублікований тут: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Умовою для прийому дитини є наявність у дитини всіх встановлених регулярних щеплень. Ця умова не поширюється на дитину, яка  зараховується на обов’язкову дошкільну освіту.

Запис в дитячий садок і процедура зарахування

Запис проводиться в терміні від 2 травня до 16 травня. Термін і місце запису встановлює директор дитячого садка і опубліковує його способом, звичним для даного місця.

Законний представник дитини з постійним проживанням на території міської частини Прага 11 може вибрати будь-який дитячий садок в районі Прага 11 і може подати заяву в декілька дитячих садків.

При поданні заяви і протягом процедури прийому відповідальний працівник дитячого садка має право зажадати свідоцтво про народження дитини, цивільний паспорт його законного представника, підтвердження місця постійного проживання дитини (у випадку, якщо воно відрізняється від місця постійного проживання законних представників). Законний представник разом із заявою пред’являє і довідку від лікаря.  

Директор школи прийме заяву і згідно зі встановленими критеріями і наявністю вільних місць прийме рішення про прийом або відмову в прийомі дитини в дитячий садок. Подальші умови для прийому встановлює директор дитячого садка згідно з критеріями прийому дітей, публікує інформацію про кількість вільних місць в дитячому садку для прийому, а також конкретну детальнішу інформацію

У разі переїзду впродовж шкільного року законний представник дитини зв’яжеться з директором дитячого садка і домовиться про прийом дитини до дитячого садка за наявності вільних місць.

Інформацію про прийом також можна знайти на сайті адміністрації міської частини Прага 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ і на сайті Департаменту освіти адміністрації міської частини Прага 11: ondrakovaT@praha11.cz

Інформація щодо зарахування дітей до початкових шкіл у Празі 11

Що таке обов’язкова шкільна освіта?

 Обов’язкова шкільна освіта починається з початку учбового року, який слідує після дня, коли дитина досягла віку шести років, якщо їй не було дозволено відстрочення. Список шкіл вказаний на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

 Обов’язки законного представника (батько – мати)

 Законний представник повинен подати заяву про зарахування дитини до школи в терміні від 1 квітня до 30 квітня календарного року, в якому дитина повинна почати відвідувати школу.

Законний представник подасть заяву до початкової школи в районі постійного проживання дитини. Законний представник може вибрати іншу школу, яка знаходиться в іншому районі. Райони, до яких відносяться школи, визначені в постанові про  шкільні округи початкових шкіл – частина, що стосується міської частини Прага 11 опублікована на: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

 Для запису в початкову школу потрібно принести (або іншим способом доказово доставити) заповнену заяву про прийом з власноручними підписами законних представників (формуляр заяви розміщений на сайтах окремих шкіл), свідоцтво про народження дитяти для ознайомлення і документ, який підтверджує факт постійного  проживання.

До заяви про відстрочення обов’язкової шкільної освіти мають бути передані наступні документи:

  1. рекомендація відповідної шкільної консультаційної установи: освітньої – психологічної консультації (PPP) або центру спеціальної освіти (SPC)
  2. рекомендацію лікаря – фахівця або клінічного психолога.

У разі відстрочення відвідин школи можна скористатися послугами підготовчих класів в Початковій школі на вул. Ке Катержинкам, Початковій школі на вул. Квітневого вітєзстві, Початковій школі і дитячому садочку Ходов, Початковій школі на вул. Микулова і Початковій школі на площі Пошепнего.

У разі переїзду впродовж навчального року законний представник дитини зв’яжеться з директором початкової школи, яка обслуговує територію, де постійно проживає дитина, (може вибрати іншу початкову школу) і домовиться про зарахування дитини до школи.  

Інформацію про прийом також можна знайти на сайті адміністрації міської частини Прага 11:  https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ і на сайті Департаменту освіти адміністрації міської частини Прага 11: vlckovaL@praha11.cz

Thông tin tuyển sinh vào các mẫu giáo ở Prague 11

Giáo dục mầm non là gì?

Giáo dục mầm non dành cho trẻ em thường từ 3 đến 6 tuổi. Giáo dục mầm non bắt buộc  bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ tròn năm tuổi. Tổng quan về các trường được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/materske-skoly-prehled.html.

Điều kiện để trẻ được nhập học là đã tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Điều kiện này không áp dụng cho trẻ đăng ký giáo dục mầm non bắt buộc.

Đăng ký tuyển sinh vào trường mẫu giáo và thủ tục xét duyệt nhập học.

Việc tuyển sinh được thực hiện từ ngày 2/5 đến ngày 16/5. Ngày và địa điểm ghi danh do hiệu trưởng trường mẫu giáo ấn định và được công bố theo cách thức tại nơi thông thường.    

Người đại diện theo pháp luật của trẻ có hộ khẩu thường trú tại quận Prague 11 có thể chọn bất kỳ trường mẫu giáo nào ở quận Prague 11 và có thể nộp đơn cho nhiều trường mẫu giáo.

Trong lúc nộp hồ sơ và trong quá trình tố tụng hành chính, nhân viên có trách nhiệm của trường mẫu giáo có quyền yêu cầu giấy khai sinh của trẻ em, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật, giấy tờ chứng minh nơi thường trú của trẻ (nếu khác với hộ khẩu thường trú của người đại diện theo pháp luật). Người đại diện theo pháp luật nộp giấy chứng nhận của bác sĩ cùng với đơn xin tuyển sinh.

Hiệu trưởng chấp nhận đơn và quyết định nhận hay không nhận trẻ vào trường mẫu giáo theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã được đặt ra của trường. Các điều kiện nhập học khác được Hiệu trưởng trường mẫu giáo quy định trong tiêu chí dành cho việc nhận trẻ, đồng thời công bố số lượng học sinh sẽ nhận vào trường và thông tin cụ thể, chi tiết hơn.

Trong trường hợp chuyển đến trong năm học, người đại diện theo pháp luật của trẻ liên hệ với hiệu trưởng của trường mẫu giáo, hiệu trưởng quyết định về việc nhận trẻ theo chỉ tiêu của trường mẫu giáo.   

Thông tin tuyển sinh cũng có thể tìm được trên trang web của Quận Prague 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ tại văn Phòng giáo dục của Uỷ ban Quận Prague 11: ondrakovaT@praha11.cz

Thông tin tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học ở Prague 11

Đi học bắt buộc là gì?

 Việc đi học bắt buộc bắt đầu vào đầu năm học sau ngày trẻ tròn sáu tuổi, trừ khi được hoãn. Tổng quan về các trường được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/zakladni-skoly-prehled.html .

Nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (cha mẹ)

 Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm đăng ký cho con đi học trong khoảng thời gian từ ngày 01/04 đến ngày 30/04 của năm mà trẻ em bắt đầu có nghĩa vụ đi học. Người đại diện theo pháp luật nộp đơn xin đăng ký tuyển sinh cho trường tiểu học trên địa bàn theo nơi thường trú của trẻ. Người đại diện theo pháp luật cũng có thể chọn trường tiểu học khác tuyến. Các tuyến được quy định theo Thông tư về khu học chánh của các trường tiểu học – khu liên quan đến quận Prague 11 được công bố tại: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html.

 Lúc đến tham gia tuyển sinh vào trường tiểu học, cần mang theo (hoặc chuyển đến bằng cách  có thể chứng minh khác) đơn xin đăng ký tuyển sinh đã điền đầy đủ thông tin có chữ ký của những người đại diện theo pháp luật (trên trang web của từng trường), giấy khai sinh của trẻ để kiểm tra và thẻ cư trú.

Kèm theo đơn xin tuyển sinh cần nộp những tài liệu sau:

  1. khuyến nghị của cơ sở tư vấn học đường – (Trung tâm tư vấn giáo dục và tâm lý, Trung tâm giáo dục đặc biệt)     
  2. khuyến nghị của bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà tâm lý học lâm sàng.

Trong trường hợp hoãn học, có thể sử dụng các lớp dự bị tại trường tiểu học Ke Kateřinkám, TTH Květnového štěstí, TTH và TMG Chodov, TMG Mikulova và TTH Pošepného nám.  

Trong trường hợp chuyển đến trong năm học, người đại diện theo pháp luật của trẻ liên hệ với hiệu trưởng của trường tiểu học theo tuyến (cũng có thể chọn trường tiểu học khác tuyến) và thoả thuận về việc nhận trẻ vào trường.  

Thông tin tuyển sinh cũng có thể tìm được trên trang web của Quận Prague 11: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/ tại văn Phòng giáo dục của Uỷ ban Quận Prague 11: vlckovaL@praha11.cz