Otázky a odpovědi

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Je předškolní vzdělávání před zahájením školní docházky povinné?

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.

Ve kterém roce má dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání?

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje rovněž bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty dětí uvedených v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

Omlouvání neúčasti dětí ze vzdělávání v povinném předškolním vzdělávání                

Podmínky pro uvolňování a omlouvání stanoví školní řád. Ředitel je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Vzhledem k tomu, že ze školského zákona neplyne žádná sankce za omluvenou absenci dítěte v povinném předškolním vzdělávání, musí ředitel školy omluvu přijmout. Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, proto není možné řádně omluvenou docházku ze strany mateřské školy neakceptovat.

(§ 34a školského zákona)

Je možné podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mimo termín a dobu řádného zápisu?

Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání apod. Pokud rodič podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.¨

(§ 34 odst. 2 a odst. 7 školského zákona)

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Jak je to s přerušením provozu mateřské školy? Je možné uzavřít mateřskou školu při každých (tedy i dvoudenních) školních prázdninách? Navíc bez předchozího upozornění (max. týden před) či zjištění, zda má někdo zájem o docházku.

Přerušit nebo omezit provoz mateřské školy je možné. Vyhláška upravuje přerušení a omezení provozu v měsících červenci nebo srpnu a také v ostatních měsících. O době a rozsahu omezení nebo přerušení provozu rozhoduje ředitel mateřské školy, který musí předem přerušení provozu projednat se svým zřizovatelem. Termín omezení nebo přerušení v letních měsících je povinní oznámit zákonným zástupcům dítěte dva měsíce předem. Ředitel nemá povinnost zajistit dětem pobyt v jiné mateřské škole. Provoz v jiných měsících než červenci nebo srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem. Za závažné důvody se považují organizační nebo technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie, karanténa a apod.).  Rozhodnutí pak zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne. Je samozřejmě možné, aby mateřská škola předem zjišťovala počet dětí, které budou v době omezení nebo přerušení docházet. Podle toho pak může ředitel upravit provoz, umožnit učitelkám čerpání volna na samostudium, dovolené apod. (§ 3 vyhlášky)

Je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání, i když dítě mateřskou školu o prázdninách nenavštěvuje?

V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz 14 dní, úplata je stanovená na nejvýše polovinu měsíční úplaty. Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do mateřské školy nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně, jako je tomu u základních škol (spádovým obvodem je území městské části Praha 11 pro všechny MŠ zřizované MČ Praha 11). Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti uvedené v § 34 školského zákona s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu. Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

Při jakém počtu dětí se zdravotním postižením zařazených do „běžné“ třídy mateřské školy musí být snížený počet přijatých dětí ve třídě?

V případě zařazení dítěte s podpůrnými opatřeními čtvrtého nebo pátého stupně nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 2 snižuje o dvě děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně. Celkem lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o pět. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.( § 2 a 5 vyhlášky)

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu mimo místo svého trvalého pobytu, má zákonný zástupce povinnost hradit neinvestiční výdaje za dítě? Nebo má tuto povinnost obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu?

Zákonný zástupce tuto povinnost hradit neinvestiční výdaje obci nemá. Ze zákona je povinen hradit pouze úplatu za předškolní vzdělávání (tu nehradí v případě, že dítě do začátku školního roku dovršilo věku pěti let a plní povinné předškolní vzdělávání) a úplatu za školní stravování.

Je možné dítěti ukončit předškolní vzdělávání v případě, že je matka na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo přijde o zaměstnání?

To, že je matka na mateřské/rodičovské dovolené nebo ztratila zaměstnání, není důvodem k ukončení docházky dítěte. Ta může být ředitelem školy ukončena z důvodů stanovených školským zákonem (§ 35 odst. 1) po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte, pokud:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Kolikrát může být dítěti odloženo plnění povinné školní docházky? Ve kterém roce musí dítě nejpozději zahájit povinnou školní docházku?

Dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém dovrší věku osmi let. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel základní školy se souhlasem zákonného zástupce dítěte v průběhu prvního pololetí povolit tzv. dodatečný odklad (§ 37 odst. 1 školského zákona).

Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. Zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu k plnění povinné školní docházky do základní školy i v případě, pokud chce požádat o odklad povinné školní docházky. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). Tato posouzení může dodat později v průběhu správního řízení o žádosti.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, nestává se žákem dané základní školy pro následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět následující rok k zápisu a požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může dítě zapsat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému nebyl povolen odklad povinné školní docházky?

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání. Dle § 47 školského zákona může být přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Mohou ředitelé mateřských škol přijmout děti, jejichž rodiče jsou na rodičovské a pobírají rodičovský příspěvek bez omezení délky docházky?

S účinností od 1. prosince 2012 došlo ke změně právní úpravy státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Spolu se změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře zrušeno též dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší dvou let. Děti mladší dvou let nemohou být přijaty do mateřské školy.

Jak se budou řešit případy, kdy děti k zápisu nepřišly?

Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje. V případě, že bývá dítě často nemocné nebo má rodina jiné důvody pro to, aby dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků, mohou rodiče zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do mateřské školy nedochází. Pokud rodič nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku (§ 182a školského zákona). Dalším důvodem k nepřihlášení dětí je, že pobývají v cizině, kde se na ně povinné předškolní vzdělávání nevztahuje a také nemají oznamovací povinnost vůči spádové mateřské škole. MŠMT doporučuje rodičům dětí, které pobývají v cizině, aby tuto skutečnost spádové mateřské škole oznámili, pokud mají na území ČR trvalý pobyt.

Projednávání přestupků v předškolním vzdělávání

Přestupky ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání (§ 182a školského zákona):

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání;
 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).

Před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace. Vhodné je také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud by záležitost dospěla do stadia řízení o přestupku kvůli nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání a zákonný zástupce se nezdržuje v místě hlášeného trvalého pobytu, obce mohou například nahlédnout do evidence obyvatel. Při nepřebírání pošty na uvedené adrese může obec vést řízení i v nepřítomnosti obviněného z přestupku. Při dlouhodobějším zanedbávání školní docházky se může jednat o trestný čin, který řeší Policie České republiky. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Více naleznete ve stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/stanovisko-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-a .

Jaké jsou další možnosti, pokud zákonní zástupci nechtějí nechat své děti chodit do mateřské školy? 

Lze volit z několika variant povinného předškolního vzdělávání:

 • denní docházka dítěte do mateřské školy v rozsahu minimálně čtyř hodin denně pět dní v týdnu;
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez docházky dítěte do mateřské školy s tím, že rodiče zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech;
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální na základě doporučení školského poradenského zařízení;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky.

Musí být dítě při vstupu do mateřské školy očkováno?

Ano, pokud pro dítě není předškolní vzdělávání povinné. Očkování u dětí vyžaduje mateřská škola v souladu s § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví (MZ). Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce a ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici. Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní. Pro bližší informace se obraťte na MZ: http://www.mzcr.cz .

(§ 50 zákona o ochraně zdraví, § 3 správního řádu)

Jak se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole?

Přijetí těchto dětí je podmíněno dodáním doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy.

V kompetenci ředitele mateřské školy je rozpis pracovní doby, který je přílohou školního vzdělávacího programu. O překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy tedy plně rozhoduje ředitel a kontrolu provádí Česká školní inspekce.

Může být pětileté dítě zařazeno ve třídě s mladšími dětmi?

Zařadit děti různého věku do různých tříd je plně v kompetenci ředitele mateřské školy.  Dle ustanovení § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání „do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku“. Děti mohou být tedy ve třídě uspořádány buď heterogenně (různé věkové složení) nebo homogenně (shodné věkové složení). Vzdělávání dětí v mateřské škole nastavuje RVP PV, podle kterého se dítě rozvíjí s ohledem na svůj věk, schopnosti a individuální potřeby.

 

Legislativa k předškolnímu vzdělávání:

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
 • vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška)
 • vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami)
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pobytu cizinců)
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví)
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí do první třídy?

Kritéria pro přijímání žáků do prvních tříd stanovuje ředitel školy.  Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých škol jsou stanoveny vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. Dalšími body kritérií nejčastěji bývá trvalý pobyt v příslušné městské části nebo na území obce (tj. hlavní město Praha), případně i docházka staršího sourozence do téže školy.
(§ 3a odst. 7 vyhlášky o základním vzdělávání)

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.
(§ 36 odst. 4 školského zákona)

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Rodiče si mohou s dítětem vybrat i další školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou. Vzhledem ke zvýšenému počtu zapisovaných dětí je v každém případě doporučen zápis na školu spádovou.
(§ 36 odst. 5 školského zákona)

Jaké doklady potřebujeme s sebou k zápisu?

Občané České republiky občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte. Občané jiných zemí doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas. Kvůli prokázání místa pobytu pak i průkazem o povolení k pobytu pro cizince nebo identifikačním průkazem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), potvrzením o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU) případně průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo pobytovou kartou rodinného příslušníka (EU). V případě, že v ČR dosud nepobývají více než 90 dnů potvrzením o podání žádosti a nájemní smlouvou.
(§ 10 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel a hlava IV zákona o pobytu cizinců)

Jakými způsoby lze podat přihlášku? Musím do školy osobně?

Přihláška se vytvoří v zápisovém systému a je možné ji zaslat datovou schránkou vedenou na fyzickou osobu či mailem se zaručeným elektronickým podpisem.  Také lze podat ve škole osobně.

Můžeme přijít k zápisu také v jiném termínu?

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisových dnech, informujte o tom v předstihu ředitele školy, s nímž lze projednat další možný postup.
(§ 36 odst. 4 a 7 školského zákona)

Může dítě k zápisu přivést babička?

Tato povinnost je stanovena zákonnému zástupci. Pokud se však ten nemůže k zápisu dostavit, může pověřit někoho jiného na základě plné moci, která musí být úředně ověřená.
(§ 36 odst. 4 školského zákona a § 441 občanského zákoníku)

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?

Konkrétní termín a způsob oznámení rozhodnutí se rodiče dozví při zápisu. Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu a u vstupu do školy pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno při zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou na adresu trvalého pobytu dítěte, případně na adresu uvedenou zákonným zástupcem.
(§ 183 odst. 2 školského zákona a díl 6 hlavy VI správního řádu)

Kdy žádat o odklad školní docházky?

Žádost o odklad lze podat při zápisu, nejpozději však do 30. dubna a to pro dítě, které není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. (§ 37 odst. 1 školského zákona)

Co k žádosti o odklad potřebujeme?

Žádost o odklad si lze vygenerovat ze systému zápisů, případně si ji lze vyzvednout ve škole při zápisu. K žádosti musí být připojeno doporučení. Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
(§ 37 odst. 1 školského zákona)

Musí rodiče k zápisu přivést – přihlásit i děti, které měly již odklad?

Protože dítě nebylo do školy přijato, musí zákonný zástupce opětovně podat žádost o přijetí. Chtějí-li mít rodiče jistotu přednostního přijetí ve spádové škole, nebo možnost přijetí v jiné škole, je doporučujeme podat tuto žádost při řádném zápisu.
(není taxativně stanoveno, vyplývá však z § 36 a 37 školského zákona)

Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění nebo má stanoveno mimořádné nadání. Kdy mám o tom školu informovat?

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete škole podat nejlépe během zápisu. Pokud školu o těchto skutečnostech informujete, umožníte škole vhodně nastavit podporu pro vaše dítě hned od počátku jeho docházky do školy. Škola samozřejmě nakládá se svěřenými osobními a citlivými údaji stanoveným způsobem.
(§ 10 odst. 2 vyhlášky o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami)

 

Legislativa ke školnímu vzdělávání:

 • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
 • vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen vyhláška o základním vzdělávání)
 • vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami)
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon o pobytu cizinců)
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád