MAP III

Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11

 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935: Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11
 • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2021

MAP II

Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11

 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603: Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11
 • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2018.
 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11
 • Místní akční plán (MAP) je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

MAP je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit). MAP je tvořen všemi zúčastněnými aktéry na Praze 11 a má za cíl řešit místně specifické problémy a potřeby. Tato spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

V rámci projektu MAP pro Prahu 11 byli osloveni všichni aktéři, jichž se otázka předškolního a základního vzdělávání na Praze 11 týká – zřizovatelé škol, školy, rodiče, zřizovatelé a provozovatelé mimoškolních zájmových sdružení aj.  Vzniklo tak partnerství, coby základní kámen pro úspěšné naplnění smyslu a cílů MAP.

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: map_pripominky@praha11.cz

Dne 28. 3. 2017 byl Řídícím výborem projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) jednomyslně všemi přítomnými členy schválen Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11. Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme dosáhnout, nastavuje indikátory, pomoci kterých budeme naplňování těchto cílů sledovat a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet a proto je možné jej každých 6 měsíců upravovat. Řídící výbor na svém jednání dne 27. 2. 2018 schválil aktuální verzi Strategického rámce. Celý dokument je zveřejněn v rubrice „Strategické dokumenty“.

Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map2.praha11@gmail.com nebo map_pripominky@praha11.cz

PRACOVNÍ SKUPINY

PS CIZÍ JAZYK

Vedoucí PS: Mgr. Barbora Svozilová (ZŠ Campanus)

Členové: PhDr. Bartošová Kateřina (ZŠ Květňák), Ing. Marie Kárníková (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. Tereza Lálová; Bc. Žaneta Krásová

Akce v přípravě: Aktivity ve výuce cizích jazyků na I. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín říjen 2019, Aktivity ve výuce cizích jazyků na II. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín březen 2020

Pracovní skupina se orientuje na informování a zavádění  vyzkoušených metod výuky cizích jazyků stejně tak jako na testování nových slibných postupů a metodik pro výuku cizích jazyků od nejmladších dětí až po děti starší.

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Garant PS: Mgr. Tomáš Marek (ZŠ Donovalská)

Členové: Mgr. Karla Benediktová (MŠ Markušova), Mgr. Eliška Blahovcová (ZŠ Květnového vítězství)

Spolupráce s experty: Mgr. Zdeňka Manochová, Eva Bělinová, Daniela Jelínková

Akce v přípravě: Anketa ve školách k problematice čtení na ZŠ a MŠ

Pracovní skupina pro podporu čtenářské gramotnosti se soustředí hlavně na spolupráci napříč školami. Dále na výměnu zkušeností a odborných znalostí
o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné
a které povedou k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti. PS také spolupracuje s místními experty na dané téma a podílí se na začleňování digitální gramotnosti a využívání ICT ve výuce. 

PS DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vedoucí PS: Mgr. Jiří Šimon (ZŠ Ke Kateřinkám)

Členové: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk (ZŠ Educanet), Simona Ptáčková (ZŠ Květňák)

Spolupráce s experty: Mgr. Tomáš Bartáček, Ing. Pavel Husa, Ing. Zdeněk Pejcel, Ing. Petr Plodík, Ing. Bc. Jiří Rezler, Michael Souček, Ing. Jan Suchý, Jiří Ševčík, Mgr. Jiří Vančura, Mgr. Jan Chudík, Mgr. Petr Menzel

Skupina pro podporu digitálního vzdělávání ve výuce má za cíl propagovat moderní a již osvědčené metody a způsoby začleňování digitálních prostředků do vzdělávání dětí na všech úrovních, sdílení dobrých příkladů a praxí a propojování jednotlivých aktérů s experty, veřejností a rodiči.

PS SPOLUPRÁCE

Vedoucí PS: Petr Chaluš

Členové: Petra Paulusová, Ivana Hovorková

Pracovní skupina pro posilování spolupráce má za cíl propojování a zintenzivňování spolupráce mezi rodiči, školami, školkami, volnočasovými organizacemi, veřejností
a správními orgány tak, aby došlo k přenosu nápadů, námětů a příkladů dobré praxe.

PS OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE A KULTURA

Vedoucí PS: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová (ZŠ EDUCANET)

Členové: Mgr. Hana Lisecová Zimová (MŠ Mírového hnutí), Mgr. Veronika Dočekalová (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. et  Bc. Klára Vožechová, Kristýna Svatá, Kateřina Novotná, Mgr. Jitka Cirklová, M.A., PhD.

 

Pracovní skupina pro posilování občanských a sociálních kompetencí a kulturního povědomí u dětí a žáků se snaží o integraci osvědčených postupů a metod ve vzdělávání, které vedou ke zvyšování jejich kompetencí v této oblasti, dále o navazování kontaktů
a sdílení dobrých zkušeností napříč všemi oblastmi vzdělávání. 

PS POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKAVOST A KREATIVITA 

Vedoucí PS: Ing. Renáta Charvátová (ZŠ Mendelova)

Členové: Bc. Radka Řeháčková (ZŠ Campanus), Ing. Jaromír Šátava (ZŠ Květňák)

Spolupráce s experty: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA, Jaroslav Tuček, Michael Květoň, Věra Stehlíková

Pracovní skupina pro podporu polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity u dětí se snaží propojit všechny zainteresované aktéry, odborníky, veřejnost i rodiče a sdílet napříč obory příklady a zajímavé nápady, jak začlenit tyto dovednosti do výuky a vzdělávání dětí.

PS PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vedoucí PS: Mgr. Jana Hanáková (ZŠ a MŠ Chodov)

Členové: Věra Bokrová (MŠ Křejpského), Bc. Jitka Svátková (MŠ Formanská)

Spolupráce s experty: Anna Bízková, Romana Vítová, Jaroslava Budíková

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání pokračuje ve své práci z předchozího MAP I. Nejdůležitější náplní zůstává propojování předškolního a školního vzdělávání, sdílení dobrých zkušeností a vyzkoušených postupů napříč všemi zainteresovanými skupinami. 

PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Vedoucí PS: Kateřina Zítková, ZŠ Campanus

Členové: Mgr. Michaela Lipertová, ZŠ Mikulova, Mgr. Jana Benešová (ZŠ Mendelova), Mgr. Renáta Klíčová (MŠ Sulanského)

Spolupráce s experty: Mgr. Zuzana Bachurová, Mgr. Lenka Novotná, PhDr. Milada Votavová, Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová, Mgr. Markéta Plachá, Mgr. Petra Zelená, Mgr. Petra Petrlíková, M. Vaňková, Tomáš Blumenthal

Tato PS  je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů. PS navrhuje a plánuje aktivity, zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. V rámci pracovní skupiny se setkávají zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního
a zdravotního.

PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Vedoucí PS: Mgr. Monika Majerová II. st. M (ZŠ Campanus)

Členové: Mgr. Miriam Hejzlarová (I. st. ZŠ Mendelova), Jan Chudík

Spolupráce s experty: Šárka Vostárková, Jiří Hokeš

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se zabývá sdílením a výměnou zkušeností a znalostí napříč školami o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné v podpoře a rozvíjení matematické gramotnosti u dětí. Jedním z témat je také dialog mezi učiteli tzv. Hejného metody a učiteli klasické metody. PS také navázala spolupráci s místními experty na dané téma.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

REALIZACE PROJEKTU

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY NA PRAZE 11

 

Projekt podpoří zavedení a zvýšení efektivity demokratických institucí škol zřizovaných MČ Praha 11, zejména školských rad a žákovské samosprávy, a zapojení jednotlivých aktérů školního života (žáci, rodiče, učitelé, vedení škol, zástupci obce) do života školy. Zapojené školy využijí cílenou podporu pro realizaci aktivit, které podporují zvyšování kompetencí pro rozvoj demokratické kultury.

Více informací zde: https://www.facebook.com/demokratickakulturanaskolach