MAP II

Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11

  • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603: Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11
  • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2018.
  • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11
  • Místní akční plán (MAP) je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

MAP je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit). MAP je tvořen všemi zúčastněnými aktéry na Praze 11 a má za cíl řešit místně specifické problémy a potřeby. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

V rámci projektu MAP pro Prahu 11 byli osloveni všichni aktéři, jichž se otázka předškolního a základního vzdělávání na Praze 11 týká – zřizovatelé škol, školy, rodiče, zřizovatelé a provozovatelé mimoškolních zájmových sdružení aj.  Vzniklo tak partnerství, coby základní kámen pro úspěšné naplnění smyslu a cílů MAP.

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: guthovai@praha11.cz

Dne 28. 3. 2017 byl Řídícím výborem projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) jednomyslně všemi přítomnými členy schválen Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11. Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme dosáhnout, nastavuje indikátory, pomoci kterých budeme naplňování těchto cílů sledovat a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet a proto je možné jej každých 6 měsíců upravovat. Řídící výbor na svém jednání dne 27. 2. 2018 schválil aktuální verzi Strategického rámce. Celý dokument je zveřejněn v rubrice „Strategické dokumenty“.

Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map2.praha11@gmail.com nebo map_pripominky@praha11.cz

AKTUALITY

Pozvánky na akce v květnu 2021:

Pracovní skupina Digitální vzdělávání zve na 3. ročník soutěže EWAGO (EXCEL – WORD – ART – GAME – OZOBOT) – Téma: OZOBOT detektivem – pro tříčlenné školní týmy složené ze žáků 3. a 4. tříd

Webinář Realizačního týmu a ZŠ s Rvj K Milíčovu 18. 5. v 17:00 – Téma: Autorská práva a ochrana soukromí při distanční výuce – pro učitele, rodiče i širokou veřejnost

Online setkání Realizačního týmu a MŠ Sulanského 18. 5. v 16:00 – Téma: Pojďte s námi do školky – pro rodiče a širokou veřejnost

Webinář Pracovního týmu formativního hodnocení 12. 5. 2021 v 16:00 – Téma: Formativní hodnocení při distanční výuce s lektorkou PhDr. Veronikou Laufkovou, Ph.D. – pro pedagogy

Webinář Realizačního týmu 12. 5. 2021 v 17:00 – Téma: On-line výzvy a vliv influencerů – pro žáky, jejich rodiče, pedagogy i širokou veřejnost

Online setkání Realizačního týmu a MŠ Wonderland 12. 5. 2021 v 17:30 – Téma: Jak zvládat covidový a postcovidový stres v souvislosti s výchovou dětí – pro rodiče a širokou veřejnost

PRACOVNÍ SKUPINY

PS SPOLUPRÁCE

Vedoucí PS: Petr Chaluš

Členové: Petra Paulusová, Ivana Hovorková

Akce uskutečněné: 20.3. a 16.5. setkání PS otevřené účasti veřejnosti

Akce v přípravě: Seminář Bezpečnost dětí na internetu a prevence kyberšikany dne 5.6. a setkání PS otevřené veřejnosti dne 19.6.

Pracovní skupina pro posilování spolupráce má za cíl propojování a zintenzivňování spolupráce mezi rodiči, školami, školkami, volnočasovými organizacemi, veřejností a správními orgány tak, aby došlo k přenosu nápadů, námětů a příkladů dobré praxe.

PS OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE A KULTURA

Vedoucí PS: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, (ZŠ EDUCANET)

Členové: Mgr. Hana Lisecová Zimová (MŠ Mírového hnutí), Mgr. Veronika Dočekalová (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. et  Bc. Klára Vožechová, Kristýna Svatá, Kateřina Novotná, Mgr. Jitka Cirklová, M.A., PhD. 

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 12. 3. setkání PS s účastí veřejnosti, 14.5. setkání PS s účastí veřejnosti

Akce v přípravě: setkání s rodiči předškoláků – 18.6. v 17.30, dále pak Burza škol – listopad 2019, děti s odlišným mateřských jazykem – workshop 15.10.2019, vytvoření bezpečného prostředí pro ředitele škol a zástupce

Pracovní skupina pro posilování občanských a sociálních kompetencí a kulturního povědomí u dětí a žáků se snaží o integraci osvědčených postupů a metod ve vzdělávání, které vedou ke zvyšování jejich kompetencí v této oblasti, dále o navazování kontaktů a sdílení dobrých zkušeností napříč všemi oblastmi vzdělávání. 

PS DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vedoucí PS: Mgr. Jiří Šimon (ZŠ Ke Kateřinkám)

Členové: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk (ZŠ Educanet), Simona Ptáčková (ZŠ Květňák)

Spolupráce s experty: Mgr. Tomáš Bartáček, Ing. Pavel Husa, Ing. Zdeněk Pejcel, Ing. Petr Plodík, Ing. Bc. Jiří Rezler, Michael Souček, Ing. Jan Suchý, Jiří Ševčík, Mgr. Jiří Vančura, Mgr. Jan Chudík, Mgr. Petr Menzel

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, měsíční setkávání PS 19.2., 27.3., 24.4., 21.5.

Akce v přípravě: 12.6. workshop s Ozoboty na K2.

Skupina pro podporu digitálního vzdělávání ve výuce má za cíl propagovat moderní a již osvědčené metody a způsoby začleňování digitálních prostředků do vzdělávání dětí na všech úrovních, sdílení dobrých příkladů a praxí a propojování jednotlivých aktérů s experty, veřejností a rodiči.

PS CIZÍ JAZYK

Vedoucí PS: Mgr. Barbora Svozilová (ZŠ Campanus)

Členové: PhDr. Bartošová Kateřina (ZŠ Květňák), Ing. Marie Kárníková (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. Tereza Lálová; Bc. Žaneta Krásová

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS 

Akce v přípravě: Aktivity ve výuce cizích jazyků na I. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín říjen 2019, Aktivity ve výuce cizích jazyků na II. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín březen 2020

Pracovní skupina se orientuje na informování a zavádění  vyzkoušených metod výuky cizích jazyků stejně tak jako na testování nových slibných postupů a metodik pro výuku cizích jazyků od nejmladších dětí až po děti starší.

PS POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKAVOST A KREATIVITA 

Vedoucí PS: Ing. Renáta Charvátová (ZŠ Mendelova)

Členové: Bc. Radka Řeháčková (ZŠ Campanus), Ing. Jaromír Šátava (ZŠ Květňák) 

Spolupráce s experty: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA, Jaroslav Tuček, Michael Květoň, Věra Stehlíková

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 6.2.  setkání PS, 13.3. setkání PS, 17.4. setkání PS

Akce v přípravě:  Semináře zábavné pokusy pro pedagogy 1. a 2. st. ZŠ dne 12.6.

Pracovní skupina pro podporu polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity u dětí se snaží propojit všechny zainteresované aktéry, odborníky, veřejnost i rodiče a sdílet napříč obory příklady a zajímavé nápady, jak začlenit tyto dovednosti do výuky a vzdělávání dětí.

PS PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vedoucí PS: Mgr. Jana Hanáková (ZŠ a MŠ Chodov)

Členové: Věra Bokrová (MŠ Křejpského), Bc. Jitka Svátková (MŠ Formanská)

Spolupráce s experty: Anna Bízková, Romana Vítová, Jaroslava Budíková

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 20.2. setkání PS, 12. 3. setkání PS, 2.4. setkání PS, 3.4. Setkání učitelů na téma Polytechnická výchova v MŠ a na počátku školní docházky 

Akce v přípravě:

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání pokračuje ve své práci z předchozího MAP I. Nejdůležitější náplní zůstává propojování předškolního a školního vzdělávání, sdílení dobrých zkušeností a vyzkoušených postupů napříč všemi zainteresovanými skupinami. 

PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Vedoucí PS: Kateřina Zítková, ZŠ Campanus

Členové: Mgr. Michaela Lipertová, ZŠ Mikulova, Mgr. Jana Benešová (ZŠ Mendelova), Mgr.Renáta Klíčová (MŠ Sulanského)

Spolupráce s experty: Mgr. Zuzana Bachurová, Mgr. Lenka Novotná, PhDr. Milada Votavová, Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová, Mgr. Markéta Plachá, Mgr. Petra Zelená, Mgr. Petra Petrlíková, M. Vaňková, Tomáš Blumenthal

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 13. 3. setkání PS, 18.4. setkání PS

Akce v přípravě: 

Tato PS  je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů. PS navrhuje a plánuje aktivity, zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. V rámci pracovní skupiny se setkávají zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního.

PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Vedoucí PS: Mgr. Monika Majerová II. st. M (ZŠ Campanus)

Členové: Mgr. Miriam Hejzlarová (I. st. ZŠ Mendelova), Jan Chudík

Spolupráce s experty: Šárka Vostárková, Jiří Hokeš

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 20.2. setkání PS, 24.3. setkání PS, 22. 5. setkání PS

Akce v přípravě: setkání PS (10. 6.), nesoutěžní akce pro žáky 1. stupně škol z Prahy 11 (říjen 2019), sdílení dobré praxe s učiteli M ze škol z Prahy 11 (listopad 2019)

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se zabývá sdílením a výměnou zkušeností a znalostí napříč školami o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné v podpoře a rozvíjení matematické gramotnosti u dětí. Jedním z témat je také dialog mezi učiteli tzv. Hejného metody a učiteli klasické metody. PS také navázala spolupráci s místními experty na dané téma.

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Garant PS: Mgr. Tomáš Marek (ZŠ Donovalská)

Členové: Mgr. Karla Benediktová (MŠ Markušova), Mgr. Eliška Blahovcová (ZŠ Květnového vítězství)

Spolupráce s experty: Mgr. Zdeňka Manochová, Eva Bělinová, Daniela Jelínková 

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 26.2. setkání PS, 14.3. setkání PS

Akce v přípravě: Anketa ve školách k problematice čtení na ZŠ a MŠ

Pracovní skupina pro podporu čtenářské gramotnosti se soustředí hlavně na spolupráci napříč školami. Dále na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné a které povedou k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti. PS také spolupracuje s místními experty na dané téma a podílí se na začleňování digitální gramotnosti a využívání ICT ve výuce. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

REALIZACE PROJEKTU

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY NA PRAZE 11

Projekt podpoří zavedení a zvýšení efektivity demokratických institucí škol zřizovaných MČ Praha 11, zejména školských rad a žákovské samosprávy, a zapojení jednotlivých aktérů školního života (žáci, rodiče, učitelé, vedení škol, zástupci obce) do života školy. Zapojené školy využijí cílenou podporu pro realizaci aktivit, které podporují zvyšování kompetencí pro rozvoj demokratické kultury.

Více informací zde: https://www.facebook.com/demokratickakulturanaskolach