MAP III

Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11

 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935: Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11
 • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2021
 • https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/map-iii-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-11/

 

MAP II

Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11

 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008603: Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11
 • Pokračování projektu bylo zahájeno 1. 12. 2018.
 • Název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001130: Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 11
 • Místní akční plán (MAP) je projektem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), který je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jedná se o dohodu mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o podobě vzdělávání, která je založena na komunitním plánování.

MAP je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit). MAP je tvořen všemi zúčastněnými aktéry na Praze 11 a má za cíl řešit místně specifické problémy a potřeby. Tato spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

V rámci projektu MAP pro Prahu 11 byli osloveni všichni aktéři, jichž se otázka předškolního a základního vzdělávání na Praze 11 týká – zřizovatelé škol, školy, rodiče, zřizovatelé a provozovatelé mimoškolních zájmových sdružení aj.  Vzniklo tak partnerství, coby základní kámen pro úspěšné naplnění smyslu a cílů MAP.

V případě, že se chcete aktivně zapojit do realizace projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: map_pripominky@praha11.cz

Dne 28. 3. 2017 byl Řídícím výborem projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) jednomyslně všemi přítomnými členy schválen Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11. Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme dosáhnout, nastavuje indikátory, pomoci kterých budeme naplňování těchto cílů sledovat a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet a proto je možné jej každých 6 měsíců upravovat. Řídící výbor na svém jednání dne 27. 2. 2018 schválil aktuální verzi Strategického rámce. Celý dokument je zveřejněn v rubrice „Strategické dokumenty“.

Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, poskytovateli a veřejností). Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své postřehy a připomínky na emailovou adresu map2.praha11@gmail.com nebo map_pripominky@praha11.cz

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY NA PRAZE 11

 

 

Projekt podpoří zavedení a zvýšení efektivity demokratických institucí škol zřizovaných MČ Praha 11, zejména školských rad a žákovské samosprávy, a zapojení jednotlivých aktérů školního života (žáci, rodiče, učitelé, vedení škol, zástupci obce) do života školy. Zapojené školy využijí cílenou podporu pro realizaci aktivit, které podporují zvyšování kompetencí pro rozvoj demokratické kultury.

Více informací zde: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/rozvoj-demokraticke-kultury-na-skolach-praha-11/