Rada městské části Praha 11,

Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e

 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících (§ 5 zákona č. 563/2004 Sb.),
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školské legislativy a dalších souvisejících právních předpisů,
 • schopnost řízení školy jako organizace, včetně financí, majetku a personalistiky,
 • velmi dobré komunikační schopnosti směrem k dětem, kolegům, rodičům a spolupracujícím organizacím,
 • pedagogické zkušenosti a schopnost řídit výchovně vzdělávací proces.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče/ky,
 • datum a místo narození uchazeče/ky,
 • místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, liší-li se od adresy trvalého pobytu,
 • telefon, e-mail,
 • pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče/ky.

 

K přihlášce doložte:

 • motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strany textu formátu A4, kde představíte svou motivaci
  a zdůrazníte Vaše předpoklady pro výkon činnosti,
 • strukturovaný profesní životopis obsahující údaje o vzdělání, praxi a odborných znalostech
  a dovednostech,
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dokladů o dalším vzdělání),
 • doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 • Návrh koncepce řízení a rozvoje školy včetně:
  • představy řízení kvality pedagogického procesu a pedagogických pracovníků,
  • využití mimorozpočtových zdrojů k rozvoji školy, spolupráce s dalšími organizacemi,
   rozsah 3-7 stran formátu A4. Koncepce vítězného uchazeče bude po nástupu do funkce veřejná.
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne starší
  3 měsíce.

 

 

Lhůta pro doručení přihlášky: nejpozději do 11. 03. 2024 do 12,00 hodin.

 

Způsob podání přihlášky:

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou na adresu nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 11,  Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4.

 

Obálku označte slovy: „Konkurs – ředitel/ředitelka Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 – neotvírat“.

 

Bližší informace poskytnou:

vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městské části Praha 11 – Mgr. Martin Platz, telefon:
267 902 358, e-mail: platzm@praha11.cz

ředitelka školy – Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková, telefon: 272 926 315,

e-mail: dagmar.havlickova@zsposepneho.cz

Předpokládaný termín konkursního řízení: 05. 04. 2024.

Předpokládaný nástup do funkce: 01. 08. 2024.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor – metodou hodnocení pracovních posudků z předchozích zaměstnání.

Zřizovatel, případně komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise
v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.