Program na podporu činnosti 2021 – ŠKOLSTVÍ

Posilujeme aktivity našich škol

Nad rámec svých povinností hradí zřizovatel školám řadu aktivit, které jsou na naší městské části považovány již za standard a tím dává najevo své priority. Jako každý rok vypsal náš odbor školství a kultury Program na podporu činnosti MŠ (ve výši 200 000 Kč) a ZŠ (ve výši 280 000 Kč) zřizovaných naší městskou částí.

Oblasti podpory pro rok 2021:

I. oblast: Podpora jazykového vzdělávání na ZŠ – anglický jazyk

II. oblast: Psychosociální podpora žáků a třídních kolektivů v ZŠ

III. oblast: Psychosociální podpora a rozvoj pracovníků ZŠ a MŠ

IV. oblast: Logopedie v ZŠ a MŠ

V. oblast: Podpora přípravy předškoláků na vstup do školy – pro MŠ

Termíny pro podání žádostí o příspěvek pro rok 2021:

žádosti o příspěvek lze podávat od 5. 5. 2021 do 31. 5. 2021  

Termíny čerpání finančních prostředků v roce 2021:

termíny čerpání finančních prostředků: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Termíny předložení vyúčtování příspěvků za rok 2021: 

příspěvky se vyúčtují v termínu do 31. 12. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech o příspěvek:

 • červen 2021

Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 na Program na podporu činnosti MŠ a ZŠ na rok 2021:

 • 280 000 Kč pro ZŠ
 • 200 000 Kč pro MŠ

Konzultace ohledně Programu na podporu činnosti MŠ a ZŠ:

 • Lenka Vlčková, tel.: 267 902 325, e-mail: vlckoval@praha11.cz, ÚMČ Praha 11, Odbor školství a kultury, Vidimova 1324, Praha 4, kancelář číslo 410

Zástup v nepřítomnosti:  

 • Taťána Ondráková, tel.: 267 902 343, e-mail: ondrakovat@praha11.cz, ÚMČ Praha 11, Odbor školství a kultury, Vidimova 1324, Praha 4, kancelář číslo 410
 1. oblast:

Podpora jazykového vzdělávání na ZŠ – anglický jazyk  

Cíl oblasti:

 • cílem oblasti je podpořit pravidelnou celoroční výuku anglického jazyka na základní škole
 • jazykové vzdělávání musí probíhat pravidelně (celoročně) minimálně v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně
 • cílem oblasti je především vzbudit zájem dětí o anglický jazyk s maximálním zaměřením
  na mluvený projev, postupné prohlubování slovní zásoby, praktické procvičování probíraného učiva, používání běžných hovorových frází, komplexní rozvoj jazykových dovedností
 • vyučování musí probíhat pouze formou následného vzdělávání – např. formou nepovinného předmětu, kroužku, v rámci školní družiny či školního klubu atd.
 • příspěvek bude určen pouze na úhradu honoráře (mzdy) lektora
 • každá ZŠ si může podat pouze 1 žádost o příspěvek na rok 2021 v rámci této oblasti
 • výše požadovaného příspěvku může být maximálně 50 000 Kč / na 1 žádost o příspěvek

Kritéria pro hodnocení žádostí:

 • v rámci oblasti budou podpořeny pouze konkrétní, srozumitelně popsané projekty, které budou obsahovat cíl výuky, popis projektu, plánovaný rozsah vyučování, počet účastníků projektu, rozpočet (příjmy a výdaje) a další povinné náležitosti uvedené v žádosti o příspěvek

Okruh způsobilých žadatelů:

 • pouze ZŠ zřízené MČ Praha 11

Účel čerpání příspěvku:

 • příspěvek bude určen pouze na úhradu honoráře, mzdy atd.
 1. oblast:

Psychosociální podpora žáků a třídních kolektivů v ZŠ  

Cíl oblasti:

 • podpořit realizaci aktivit vedoucích k psychosociální podpoře žáků a třídních kolektivů:
 • umožnit žákům získat podporu v oblasti péče o duševní zdraví v kontextu pandemické situace
 • umožnit třídním kolektivům získat podporu pro posílení vztahové kultury v kontextu pandemické situace
 • umožnit žákům bezpečnou vztahovou adaptaci po návratu do školy v kontextu pandemické situace
 • aktivity mohou být koncipovány jako preventivní a/nebo intervenční a/nebo kompenzační
 • aktivity mohou být zaměřeny na individuální podporu žáků a/nebo skupinovou podporu žáků a/nebo kombinaci individuální a skupinové podpory žáků
 • každá ZŠ si může podat maximálně 1 žádost o příspěvek na rok 2021 v rámci této oblasti
 • výše požadovaného příspěvku může být maximálně 30 000 Kč / na 1 žádost o příspěvek

Kritéria pro hodnocení žádostí:

 • podpořeny budou pouze žádosti o příspěvek, které budou obsahovat popis konkrétní popis projektu (cíl, výstupy, aktivity, harmonogram, rozpočet, počet podpořených žáků a způsob realizace projektu)
 • nebudou podpořeny nekonkrétní a příliš obecné žádosti o příspěvek

Okruh způsobilých žadatelů:

 • pouze ZŠ zřízené MČ Praha 11

Účel čerpání příspěvku:

 • příspěvek je určen na úhradu přímých nákladů výhradně spojených s realizací aktivit vedoucích k psychosociální podpoře žáků a/nebo třídních kolektivů v ZŠ
 • příspěvek je určen např. na úhradu honoráře externího lektora, psychoterapeuta apod. či interního pracovníka školy, na přímou úhradu kurzu, školení, semináře apod.
 • příspěvek není určen na nákup výtvarných potřeb a kancelářského materiálu, nákup potravin, občerstvení a pití, dárků ani dalšího materiálního vybavení základní školy

III. oblast:

Vzdělávání, psychosociální podpora a rozvoj pracovníků ZŠ a MŠ

Cíl oblasti:

 • podpořit pracovníky MŠ a ZŠ formou vzdělávání, psychosociální podpory či osobnostního rozvoje
 • příspěvek je určen na podporu pracovníků škol v oblasti vzdělávání, výchovy, zdravého životního stylu, péče o duševní zdraví (psychohygienu) či jiného zaměřené dle potřeby školy / pracovníka. Příspěvek může být použit na absolvování odborně zaměřených seminářů, workshopů, kurzů, školení, přednášek apod. či na individuální podporu a rozvoj pracovníků
 • každá ZŠ či MŠ si může podat maximálně 1 žádost o příspěvek na rok 2021 v rámci této oblasti
 • výše požadovaného příspěvku může být maximálně 15 000 Kč / na 1 žádost o příspěvek
  (na jedné žádosti může být uvedeno i více kurzů, seminářů atd. – max. ve výši 15 000 Kč)

Kritéria pro hodnocení žádostí:

 • podpořeny budou pouze žádosti o příspěvek, které budou obsahovat popis konkrétní oblasti (cíl, výstupy, aktivity, harmonogram, rozpočet, počet podpořených žáků a způsob realizace projektu)
 • nebudou podpořeny nekonkrétní a příliš obecné žádosti o příspěvek

Okruh způsobilých žadatelů:

 • pouze MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 11

Účel čerpání příspěvku:

 • příspěvek je určen např. na úhradu honoráře lektora, psychoterapeuta apod., na přímou úhradu kurzu, školení, semináře apod., nákup odborné literatury,
 • příspěvek může být využit i na zvyšování kvalifikace či doškolení pedagogických pracovníků (nebo asistentů pedagoga) formou studia – např. studium na VŠ, vyšší odborné škole a další formy odborného studia
 • příspěvek není určen na nákup výtvarných potřeb a kancelářského materiálu, nákup potravin, občerstvení a pití. Dále není příspěvek určen na nákup dárků pro děti, hraček ani dalšího materiálního vybavení mateřské a základní školy
 1. oblast:

Logopedie v ZŠ a MŠ

Cíl oblasti:

 • podpořit poskytování logopedické prevence dětem v mateřské škole
 • každá ZŠ či MŠ si může podat maximálně 1 žádost o příspěvek na rok 2021 v rámci této oblasti
 • výše požadovaného příspěvku může být maximálně 10 000 Kč / na 1 žádost o příspěvek

Kritéria pro hodnocení žádostí:

 • podpořeny budou pouze žádosti o příspěvek, které budou obsahovat popis konkrétní oblasti projektu
 • nebudou podpořeny nekonkrétní a příliš obecné žádosti o příspěvek

Okruh způsobilých žadatelů:

 • pouze ZŠ a MŠ zřízené MČ Praha 11

Účel čerpání příspěvku:

 • příspěvek je určen na úhradu přímých nákladů výhradně spojených s poskytováním logopedické prevence dětem v MŠ a ZŠ
 • příspěvek není určen na nákup potravin, občerstvení a pití

 

 1. oblast:

Podpora přípravy předškoláků na vstup do školy (pro MŠ)

 

Cíl oblasti:

 • podpořit realizaci aktivit vedoucích k přípravě předškoláků na vstup do základní školy
 • umožnit předškolákům získat podporu v oblasti přípravy na vstup do školy (nejen) v kontextu pandemické situace
 • podpořit předškolní děti v oblasti připravenosti a zralosti tak, aby byly způsobilé pro zahájení školní docházky
 • aktivity mohou být realizovány formou individuální podpory dětí a/nebo skupinovou podporu dětí a/nebo kombinaci individuální a skupinové podpory dětí předškolního věku
 • každá MŠ si může podat maximálně 1 žádost o příspěvek na rok 2021 v rámci této oblasti
 • výše požadovaného příspěvku může být maximálně 10 000 Kč / na 1 žádost o příspěvek

 

Kritéria pro hodnocení žádostí:

 • podpořeny budou pouze žádosti o příspěvek, které budou obsahovat konkrétní popis realizace aktivity (cíl, výstupy, aktivity, harmonogram, rozpočet, počet podpořených dětí a způsob realizace)
 • nebudou podpořeny nekonkrétní a příliš obecné žádosti o příspěvek

 

Okruh způsobilých žadatelů:

 • pouze MŠ zřízené MČ Praha 11

 

Účel čerpání příspěvku:

 • příspěvek je určen na úhradu přímých nákladů výhradně spojených s realizací aktivit vedoucích k přípravě předškoláků na vstup do školy
 • příspěvek je určen např. na úhradu honoráře externího lektora či interního pracovníka, na přímou úhradu kurzu, školení, semináře apod.
 • příspěvek není určen na nákup výtvarných potřeb a kancelářského materiálu, nákup potravin, občerstvení a pití, dárků ani dalšího materiálního vybavení mateřské školy

—————————————————————————————————————————————

Administrativa a obecné podmínky pro poskytování příspěvku MČ Praha 11

1)  Administrativa a základní informace  k vypracování žádosti o příspěvek

 1. podmínkou získání příspěvku je vypracovat žádost o příspěvek v jednom vyhotovení na předtištěném formuláři ve všech potřebných bodech a v termínu odevzdat buď osobně               na podatelnu ÚMČ Praha 11 (Ocelíkova 672/1, Praha 4), nebo zaslat poštou na adresu úřadu:  ÚMČ Praha 11, odbor školství a kultury, Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 41. Jiná forma podání žádosti o příspěvek není možná.
 2. v případě osobního podání žádosti o příspěvek skrze podatelnu ÚMČ Praha 11 musí být žádost podána nejpozději v den uzávěrky, a to pouze v rámci řádných otvíracích hodin podatelny ÚMČ Praha 11 – Ocelíkova 672/1. V případě zaslání žádosti o příspěvek poštou rozhoduje razítko České pošty (datum přijetí poštou nejpozději v den uzávěrky)
 3. formulář Žádosti o příspěvek na podporu MŠ a ZŠ bude zaslán emailem
 4. zpracování žádosti o příspěvek – žádost musí obsahovat:
 • všechny potřebné údaje dle formuláře
 • žádost musí být vyplněna čitelně
 • nekonkrétní, nečitelné a chybně vyplněné žádosti nebudou zařazeny do následného projednávání o příspěvcích

2) Posuzování, hodnocení a seznámení s výsledky žádostí o příspěvek

 1. jednotlivé žádosti o příspěvek budou posuzovány komisí pro výchovu a vzdělávání RMČ
  Praha 11
 2. příspěvek nemusí být žadateli přidělen v požadované výši a lze jej čerpat pouze v souladu s účelem popsaným v jednotlivých oblastech
 3. komise RMČ Praha 11 vyřadí z jednání projekty, které budou podány po vyhlášené uzávěrce a dále projekty, které nebudou v souladu s vyhlášeným Programem na podporu činnosti MŠ a ZŠ
 4. žadatelé budou s výsledky řízení seznámeni formou dopisu

3) Čerpání finančních prostředků, předložení vyúčtování a kontrola využití finančních prostředků

 1. přidělenou finanční částku smí příjemce příspěvku použít výhradně v souladu s vyhlášeným Programem na podporu činnosti MŠ a ZŠ.
 2. poskytnutý příspěvek musí být vyúčtován vždy samostatně na předepsaném formuláři vyúčtování. Vyúčtování musí být vyplněno ve všech předepsaných bodech. Nedílnou součástí vyúčtování musí být i zhodnocení kvality a průběhu akce a vyplnění počtu účastníků akce.
 3. příjemce příspěvku musí přidělené finanční prostředky vykazovat v účetní evidenci. Vyúčtování musí být doručeno na odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11 nejpozději do 12. 2021. Pokud nebude příspěvek řádně vyúčtován ve stanoveném termínu, bude příjemce příspěvku vyzván písemně (elektronickou cestou či dopisem) k nápravě vzniklé situace v termínu nejpozději
  do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude muset příjemce část nedoloženého, nesprávně vyúčtovaného či nevhodně použitého příspěvku (popřípadě celý příspěvek) vrátit na účet MČ Praha 11 na základě písemného oznámení odpovědnému pracovníkovi ÚMČ Praha 11.
 4. příjemce příspěvku na podporu činnosti MŠ a ZŠ se dále zavazuje, že s věcmi pořízenými z tohoto příspěvku nebude po dobu 3 let nakládat (prodej, bezúplatný převod, pronájem apod.) bez souhlasu ÚMČ Praha 11
 5. poskytovatel příspěvku (Úřad MČ Praha 11) si vymiňuje možnost kontroly užití finančních
  prostředků v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole ve veřejné správě) a zákonem 563/1991 Sb. (o účetnictví).
 6. příspěvek nemůže být použit za účelem dosahování zisku a nesmí být použit jako investice