Zákony a předpisy

Home > Informace ze školství > Zákony a předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

Zákony:

 • 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (Školský zákon)
 • 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a změnách některých zákonů
 • 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 101/1999 Sb., zákon o ochraně osobních údajů
 • 500/2004 Sb., zákon Správní řád
 • 449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 262/2006 Sb., zákon Zákoník práce
 • NV č. 75/2005 Sb. stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti

Vyhlášky MŠMT:

 • 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • 671/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách
 • 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění vyhl. č.672/2004 Sb.
 • 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
 • 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • 646/2004 Sb., o výkonu spisové služby
 • 108/2001 Sb., o stanovení hygienických požadavků na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

Vnitřní předpisy školy – Školní řád

 • Vyhlášky a příkazy vydané zřizovatelem – usnesení rady MHMP, usnesení zastupitelstva MHMP, příkazy odboru školství MHMP

Zákony a vyhlášky MF:

 • 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 140 a 245/2006 Sb.
 • 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
 • 563/91 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2002 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 416/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádí z.č. 320/2001 Sb.
 • 505/2002 Sb., vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení z.č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • 114/2002 Sb., vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb