Odbor školství a kultury obdržel oznámení Mgr. Pavla Dittricha o vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684, a to ke dni 31. 8. 2021. Rada Městské části Praha 11 na svém jednání dne 19. 4. 2021 vyhlásila konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 4, Donovalská 1684. Konkurz proběhl dne 18. 6. 2021. Při konkurzním řízení předložil Tomáš Marek, dosavadní zástupce ředitele ZŠ Donovalská, svou koncepci konkurzní komisi a komise s uchazečem vedla řízený rozhovor. Řízený rozhovor byl zaměřený zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Komise se jednoznačně shodla v tom, že uchazeč splnil veškeré náležitosti konkurzního řízení a Tomáš Marek bude jmenován do funkce ředitele ZŠ Donovalská od 1. 9. 2021.

Uvádíme zde v plném znění koncepci řízení a rozvoje příspěvkové organizace ZŠ Donovalská, kterou Tomáš Marek předložil při konkurzním řízení:

Tento dokument jsem zpracoval jako podklad pro konkurzní řízení na místo ředitele
příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684.

Předkládaný návrh koncepce si neklade za cíl zásadním způsobem měnit současnou
profilaci školy. Jako zaměstnanec a člen vedení této školy se již několik let snažím přispívat
k jejímu směřování a zásadní změnou bych tedy popíral a znevažoval svoji uplynulou práci.
Současný stav školy považuji po všech stránkách za výborný. Důkazem je nejen zájem
rodičů a žáků, a to ve velkém počtu i těch nespádových, ale i jejich velká úspěšnost v
přijímání ke studiu na středních školách, úspěchy v nejrůznějších soutěžích, nízká fluktuace
zaměstnanců či hodnocení inspekčních orgánů. Mým cílem je tedy současný stav zachovat
a dílčími změnami dále přispět k rozvoji školy, kterou vnímám jako základní pilíř vzdělávací
soustavy a zároveň místo, které zásadní měrou ovlivňuje společenský, kulturní i sportovní
život ve svém okolí.

Charakteristika školy

Příspěvková organizace Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 je úplnou
základní školou (I. a II. stupeň, školní družina, školní jídelna) v sídlištní zástavbě. Poskytuje
vzdělávání 763 žákům v 32 třídách.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Mosty k vědění“. Zaměření
školy je všeobecné s profilovým důrazem na cizí jazyky, informatiku a tělesnou výchovu. V
prvním, druhém a třetím ročníku je vždy minimálně jedna třída s rozšířenou výukou tělesné
výchovy se zaměřením na tenis.
ZŠ Donovalská je fakultní školou Pedagogické fakulty UK.

Oblast pedagogická a personální

Současný stav: Průměrný počet žáků ve třídách je 23. Nižší počet žáků ve třídě v prvních
dvou ročnících je dlouhodobá strategie vedení školy, přispívající ke snazší adaptaci dětí po
přechodu z MŠ a možnost individuálnějšího přístupu vyučujících. Výuka matematiky probíhá
Hejného metodou. Na prvním stupni v budově přístavby se nezvoní, výuka je prokládána
pohybovými a relaxačními aktivitami. Od první třídy se žáci učí anglickému jazyku, od
sedmého ročníku je zařazen povinný druhý cizí jazyk (němčina nebo ruština). Předmět
informatika je vyučován jako povinný od páté do deváté třídy. Moderní formy výuky a IT
technika jsou hojně využívány (31 interaktivních tabulí, vizualizéry, měřící sady, tablety,
skupinové práce i projektové činnosti). V šestém ročníku je začleněn volitelný předmět
programování.

Školní družina má devět oddělení a je poskytována žákům od prvního do třetího
ročníku. Na škole působí celkem 81 zaměstnanců, z toho 57 pedagogických. Průměrný věk
pedagogických zaměstnanců je 45 let. Vysoký je podíl kvalifikovaných pedagogů (100% na
prvním a 89% na druhém stupni). Kolektiv je stabilizovaný, s nízkou fluktuací zaměstnanců.
Učitelský sbor se pravidelně vzdělává, část školení zajišťuje vedení školy
prostřednictvím externích vzdělávacích subjektů, část si aktivně vyhledávají sami pracovníci.
Výborně fungují interní školení a “přenos dobré praxe”, kdy se vyučující navzájem vzdělávají
v moderních metodách výuky, využívání moderních technologií a programů. Toto se ukázalo
jako jeden z klíčových bodů hladkého přechodu na distanční výuku s relativně dobrým
vzdělávacím efektem.

Školní poradenské pracoviště je neúplné. Školní psycholožka je ve škole na poloviční
úvazek, hrazena ze “Šablon”. Tento školní rok odchází ze zdravotních důvodů metodička
prevence a do důchodu výchovná poradkyně, obě dlouholeté opory pedagogického sboru.
Ve škole se v současné době vzdělává cca 80 žáků s odlišným mateřským jazykem.
Téměř polovina z nich potřebuje určitý stupeň doučování především českého jazyka,
přibližně pět žáků každý rok pak intenzivní doučování češtiny pro cizince. Systém podpory
žáků s OMJ je vybudovaný a účinný. Funguje i spolupráce s externími organizacemi
(tlumočení).

Práce s nadanými žáky je na úrovni zadávání těžších cvičení, doplňujících materiálů
a účasti na soutěžích (velmi dobré výsledky v soutěžích a olympiádách).

Budoucí stav:

● Jsem si vědom, že bez kvalitního, profesionálního a konsolidovaného sboru zaměstnanců
nelze zajistit úspěšné fungování organizace. Mým cílem je klást důraz na stabilizaci,
podporu a motivaci kvalitních pracovníků školy – pedagogů i správních
zaměstnanců. Posilovat spolupráci, tvůrčí a přátelské klima na pracovišti, ve kterém se
budou moci na svojí práci plně soustředit, motivovat k užívání moderních metod výuky
(skupinové vyučování, práce ve dvojicích, vrstevnické vyučování, projektová výuka),
hodnocení (formativní hodnocení, autoevaluace) a také je osobně aktivně vyhledávat,
sledovat a využívat.
● Důležitá je pro mne podpora spolupracovníků v dalším vzdělávání, jejich osobní
proaktivní přístup ve sledování a přijímání moderních vzdělávacích trendů, ale také v
jednání s rodiči, kolegy, či obrana proti syndromu vyhoření.
● Pro celkový chod školy považuji za nezbytný sehraný tým vedení (zástupci, hospodářky,
účetní, vedoucí kuchyně, školník).
● Plánuji zachovat systém uvádějících učitelů a celkově rozšířit způsoby podpory nově
nastupujících spolupracovníků (například uzavřená webová stránka pouze pro
zaměstnance, na které naleznou na jednom místě všechny důležité informace,
dokumenty a pravidla). V případě potřeby nových zaměstnanců pak využívat všech cest k
jejich získávání.
● Zapracuji na větším zapojení žáků a žákyň do žákovské samosprávy, do plánování a
organizování akcí školních i mimoškolních, do jejich identifikace se školou a prohloubení
vnitřní motivace k učení i k aktivnímu trávení volného času. Pozornost chci věnovat
rozvoji všech osobnostních vlastností žáků, dbát na to, aby nikdo nebyl vyčleňován z
kolektivu a žáci školu vnímali jako bezpečné a vstřícné místo. Budu aktivně vstupovat do
boje proti vandalismu, šikaně a dalším projevům nevhodného chování – důsledně trvat na
přijímání a dodržování “Charty proti šikaně a vandalismu”. Považuji za nezbytné
poskytovat žákům účinnou podporu, plánovat, sledovat a průběžně vyhodnocovat
výsledky vzdělávání. Cestu k výsledkům diferencovat a individualizovat potřebám
každého jednotlivce.
● Důležitou kapitolou v nadcházejícím období bude personální rekonstrukce školního
poradenského pracoviště. Jedná se především o obsazení funkce výchovného
poradce, ideálně s rozdělením tohoto úvazku mezi dva pracovníky – jeden VP pro první
stupeň, vzdělávací oblast a pedagogické intervence, druhý VP pro starší žáky a kariérové
poradenství. Místo nové metodičky prevence je již také zajištěno z vlastních personálních
zdrojů. Nově bych v “Šablonách III” požádal o finanční prostředky na obsazení funkce
speciálního pedagoga. Ten by realizoval pedagogické intervence, ideálně ještě v
kombinaci s logopedickými nápravami. Spolu s personální obměnou je vhodná revize
preventivního programu školy, v němž bych větší důraz věnoval oblasti kyberšikany.
● Zaměřím se na podporu zapojení žáků s OMJ, zajištění jejich doučování českého jazyka –
z vlastních personálních zdrojů (ideálně část úvazku pracovníka přesunout na doučování
ČJ pro cizince), případně spoluprací s externí organizací. Plánuji opětovně participovat na
celoměstském grantu Ministerstva vnitra pro podporu cizinců.
● Jako velkou příležitost vidím rozšíření práce s nadanými žáky – je třeba, aby byl jejich
studijní potenciál vhodně formován. Možnosti spatřuji ve využívání pedagogických
intervencí, moderní techniky, otevření dalších zajímavých kroužků (počítače, grafika,
fotografie, robotika…). Cílem je vytvořit těmto žákům motivující prostředí a nabídnout jim
kvalitní vzdělávací alternativu v porovnání s přechodem na víceletá gymnázia.
● V blízké budoucnosti bude nutné zachytit změny v RVP a upravit a redukovat ŠVP, v
nejbližší době především v oblasti informatiky, kterou bych změnou časových dotací
předmětů zařadil již od 3. ročníku. Kompetence v oblasti IT je pak nadále potřeba
prohlubovat a zařazovat průřezově napříč předměty. Z pohledu vedení považuji za
nezbytné pravidelně společně s ICT koordinátorem aktualizovat ICT plán.
● I nadále chci pokračovat v nabídce mimoškolních akcí – školy v přírodě, lyžařské kurzy,
výlety.
● Budu usilovat o pokračování a zachování školních tradic – Vánoční turnaj ve stolním
tenisu, Jarní běh do schodů, Den země…
● Za důležitou kapitolu považuji také digitalizaci školní dokumentace – především třídních
knih a žákovských knížek.

Oblast vnějších vztahů

Současný stav: Komunikace s rodiči probíhá standardními kanály. Pravidelné jsou třídní
schůzky i pohovorové hodiny, tripartitní schůzky, vyučující poskytují v případě potřeby
individuální konzultace. Škola má funkční a pravidelně aktualizované webové stránky.
Vlastní webové stránky má také každá třída. U hlavního vchodu funguje informační TV.
Docházkový systém školní družiny je řešen přes elektronický čipový systém BellHop,
zajišťující rodičům i pracovníkům ŠD okamžitý přehled a bezpečné propouštění dětí.
Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS, dodávající výměnou za naše
připomínkování zvýhodněné učebnice. Podobná situace pilotování panuje také po přechodu
ke zcela novým, moderním učebnicím angličtiny – Bloggers.
Kladně je rodiči i dětmi hodnocena široká nabídka kroužků, které jsou z části
realizovány kmenovými pedagogy školy. Externě na škole působí pobočka umělecké školy
MusicART, doplňující nabídku o hudební a keramické obory. Ve školní budově funguje
soukromý subjekt Jóga centrum – na prvním stupni se žáci v rámci TV mohou seznámit s
tímto netradičním přístupem k pohybu. Škola také úzce spolupracuje se sportovními oddíly v
okolí (Florbal Chodov, ASC – plavání, Jižní Supi – basketbal…)
Podnětná je spolupráce s Radou školy i Žákovským parlamentem. Škola je zapojena
do projektu “Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11”.

Budoucí stav:

● Mým cílem je i nadále prohlubovat spolupráci rodičů se školou, oprostit tuto
spolupráci od formalismu, usilovat o otevřenost jednání a aktivně zapojovat
rodičovskou veřejnost do života školy.
● Plánuji i nadále pokračovat v pořádání společných akcí (Škola před školou, Pálení
čarodějnic, Akademie, Rozloučení s deváťáky, Vánoční zpívání, Kino pod širým nebem,
dobročinné akce…).
● Chci pokračovat v aktivní a úzké spolupráci s Radou školy, Žákovským parlamentem i
zřizovatelem na zkvalitňování chodu školy.
● Za důležitou považuji prezentaci práce školy a výsledků žáků – udržování aktuálních a
obsahově úplných webových stránek školy i tříd, rozšířit informační televize také na
vchod přístavby a do interiéru školy.
● Chci pokračovat ve spolupráci s okolními mateřskými školami – jak na úrovní personální
(sdílení zkušeností a informací), tak i v rámci “exkurzí” dětí z MŠ ve škole.
● Rád bych rozšířil nabídku kroužků a udržoval a prohluboval spolupráci s externími
organizacemi – uměleckými i sportovními.
● I nadále zachovám statut fakultní školy. Úzká spolupráce s Pedegogickou fakultou, FTVS
či Střední pedagogickou školou (vychovatelé) otevírá široké možnosti při hledání nových
spolupracovníků z řad praktikujících studentů, DVPP na seminářích, které fakulty nabízí,
čí pilotní ověřování moderních metod a forem výuky.

Oblast materiálně-technická

Současný stav: Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Během let 2004 až
2006 proběhla velká rekonstrukce školy, rekonstruována byla i školní kuchyně. Pravidelně
se obnovuje vybavení tříd, kabinety jsou vybaveny novým nábytkem. Probíhá pravidelná
obměna učebnic, pomůcek i IT techniky, počítači jsou vybaveny učebny i kabinety,
zaměstnanci mají pracovní notebooky, v tomto školním roce byla obnovena druhá
počítačová učebna. Celá budova je vybavena pevným internetem, ve větší části budovy je
pokrytí wi-fi signálem. Z dotační výzvy bylo rekonstruováno školní polytechnické pracoviště a
vybavení přírodovědné učebny.

Postupně se vybudovalo velmi dobré sportovní zázemí: víceúčelové hřiště, hřiště na
florbal a plážový volejbal, běžecká rovinka i běžecký ovál, doskočiště na skok daleký,
vrhačský sektor. Velká rekonstrukce venkovního sportoviště proběhla v roce 2019.
Problematické je ovládání topení, regulace není zcela funkční a je možná pouze po
pavilonech, s výjimkou přístavby (pavilon G), kde byly vyměněny regulační hlavice,
umožňující plynulé ovládání s dálkovým přístupem. Vzhledem k stáří budovy se objevují
lokální závady na vedení vody a odpadech.

Určitou nevýhodou školy je to, že není bezbariérová, což se může v budoucnu
projevit jako komplikace při možném přijímání dětí se speciálními potřebami.
Školní kuchyň s jídelnou je kvalitně vybavena a nabízí výběr ze dvou jídel,
spolupracuje s nutričním poradcem a poskytuje stravu i žákům s nutričními omezeními.

Budoucí stav:

● Jako velkou výzvu a příležitost vidím v dokončení pokrytí školy dostatečně silným
wi-fi signálem, umožňujícím využívání konceptu BYOD. Rád bych také pokračoval v
podpoře elektronických učebnic a rozšiřování využití všech možností Google
Classroom do prezenční výuky. Za stěžejní považuji pravidelnou obměnu IT
vybavení a dovybavení mobilní počítačové učebny o chromebooky.
● Vybudováním “zelené učebny” plánuji obohatit možnosti výuky mimo budovu, v úvahu
připadá prostor před přístavbou nebo atrium školy. Rozšířit využitelné prostory školy lze
také rekonstrukcí bývalé místnosti pro vzduchotechniku mezi tělocvičnami. Vzniknout by
zde mohl menší taneční sál či posilovna. Pronájmem těchto prostor v době mimo výuku
by škola mohla získat další finanční prostředky ve vedlejší hospodářské činnosti.
● Považuji za nutné úzce spolupracovat se zřizovatelem a Jihoměstskou majetkovou a.s.
na udržení bezchybného stavu budovy, vnitřního vybavení i okolí: zaměřit se hlavně na
klíčové či poruchové segmenty – topení, střecha, odpady. Zajistit pravidelnou údržbu
sportoviště, čímž se prodlouží životnost povrchu hřišť a tělocvičen.
● Vhodné je také hledat cesty k energetickým úsporám – světla, využití plochy střechy.
Žádoucí by bylo rovněž pořízení nádob na tříděný odpad a žáky k tomuto třídění aktivně
vychovávat.
● Zapracuji na rozšíření nabídky školní kuchyně, především v oblasti zdravé výživy, i
nadále chci spolupracovat s nutričním poradcem a zachovat možnosti stravování žáků s
nejrůznějšími dietami. V případě nevyužití maximální kapacity kuchyně žáky a
zaměstnanci školy nabízet obědy i cizím strávníkům.
● Škola je rovněž zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol, chtěl bych v nich
pokračovat a zaměřím se na kvalitu dodávaných produktů.

Oblast financování

Současný stav: V oblasti financování školy je využíváno vícezdrojové financování (zejména
státní rozpočet prostřednictvím MHMP, příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele, peníze z
vedlejší hospodářské činnosti školy). Škola dále využívá dotací a grantů jak z ESF, tak i z
MHMP i městské části. V minulosti škola také uspěla v grantu Nadace Tesco, kde získala
finanční prostředky na sportovní vybavení tělocvičen.
Hlavním zdrojem u vedlejší hospodářské činnosti jsou především pronájmy
nebytových prostor.

Budoucí stav:

● Mým cílem je i nadále zodpovědně a transparentně pracovat s prostředky ze
státního i obecního rozpočtu.
● Budu pokračovat v pronájmu sportovišť, tělocvičen, učeben či jídelny, a tyto služby plánuji
nabízet i v období letních prázdnin (příměstské tábory), pokud to nenaruší harmonogram
údržby školy.
● Plánuji pokračovat v aktivním vyhledávání a získávání jak účelových dotací a
grantů (MČ, MHMP, ESF, jiné právnické osoby, nadace či firmy), tak i sponzorských
a dárcovských možností.
● Zapracuji především na větším využívání personálních šablon v “Šablonách III” a tím na
výrazném odlehčení rozpočtu školy v oblasti platů.
● I v budoucnu považuji za důležité držet se jasných a přehledných pravidel odměňování.
Přidělovat odměny a osobní ohodnocení především za činnosti nad rámec běžných
pracovních povinností – práce s žáky s OMJ, pedagogické intervence, využívání
efektivních metod výuky, další vzdělávání pedagogů, aktivity, podporující rozvoj a prestiž
školy, vedení kroužků atd.
● Rozšířím nabídku zaměstnaneckých benefitů – z FKSP plánuji hradit např. Multisport
karty, příspěvky na kulturní činnost, zdravotní přípravky a služby, penzijní připojištění.

Závěr

Protože vzdělávání považuji za dlouhodobý, kontinuální proces a současná doba
nám sama o sobě přináší velké množství změn, nemám v plánu v případě vedení ZŠ
Donovalská žádné překotné a revoluční změny. Věřím, že není potřeba kompletně
přebudovat to, co funguje. Přesto jsem výše popsal nové výzvy, které před vedením školy
stojí a na jejichž realizaci jsem připraven pracovat.
Rád bych i nadále pokračoval v naplňování hesla původního ředitele, tedy že
“spokojení učitelé = spokojení žáci, spokojení žáci = spokojení rodiče, spokojení rodiče =
spokojení učitelé… Jen ředitel nemůže být nikdy zcela spokojen”.
Celkově chci vést školu tak, aby si zachovala svoji kvalitu a prestiž, kterou si bude i
nadále zajišťovat přízeň a důvěru žáků, učitelů, rodičů, veřejnosti i zřizovatele.

Vypracoval Mgr. Tomáš Marek, DiS.